Partilles nya Simhall-våra tillägg | Sverigedemokraterna i Partille

Partilles nya Simhall-våra tillägg

Simhallen

Partille kommun planerar att bygga en simhall. Simhallen kan vara klar runt 2024/2025. Förslaget till Simhall, som det ligger just nu, innebär en kostnad på 475 miljoner kronor. Förslaget innehåller En 25*25 meter bassäng, två mindre multibassänger, ett familjebassängsrum samt bastuavdelning med varmbassäng och vilstolar. Sedan finns två tillägg, som drivs privat: Friskvårslokaler på 1000 kvm samt Relaxbad på 900kvm. SD Partille Ställer sig bakom huvudförslagen, men föreslår egna tillägg.

Vi presenterade 13 tilläggsförslag på Kultur och Fritidsnämndens möte under gårdagen, torsdagen den 17 september 2020. Vi fick avslag på alla våra förslag.

Våra 13 tilläggsförslag

 

Diarienummer
KFN/2020:23

Tilläggsyrkanden till KFN:s ”Yttrande KS/2020:156 – Begäran om yttrande gällande ny simhall i Partille”

Ärendet
Sverigedemokraterna kan i allt väsentligt ansluta till Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till yttrande men yrkar att nämnden inför sitt beslut prövar att tillfoga var och en av nedanstående punkter följande förslag till kompletterande tillägg:

Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande i de olika punkterna…

1, a. I enighet med inkomna synpunkter från föreningslivet och antagen målbild om att ”Simhallen ska stärka Partilles position som en av Sveriges främsta idrottsstäder genom att ge goda möjligheter för föreningslivet gällande breddidrott” bör i det fortsatta arbetet utredas möjligheten att införliva olika svikter och/eller hopplattformar om 1, 3 och/eller 5 meters höjd.

1, b. I förstudien omnämnda förslag om vattenrutschkanor bör utredas vidare och om därefter befinns lämpligt införas.

1, c. Det är av betydande vikt att simhallen får en inbjudande arkitektur, såväl invändigt som utvändigt. Även vistelserummet i området kring simhallen och övriga byggnader bör göras tilltalande medelst exempelvis växtlighet och trygghetsskapande utformning.

1, d. I motsats till Social- och arbetsförvaltningens uppfattning bör simhallen inte förläggas i ett socioekonomiskt utsatt område med grupper som är långt från arbetsmarknaden, då detta riskerar skapa ännu större problem med utanförskap för individer som aktivt borde söka integrera sig i majoritetssamhället såväl på fritiden som studera alternativt söka arbete eller annan samhällsnyttig sysselsättning övrig tid.

3. Möjlighet att ha någon form av ordnad uteplats i anslutning till relaxavdelningen bör utredas.

5, a. I enlighet med antagen målbild om att ”Partille simhall ska vara en trygg plats” emotses i kommande beslutsunderlag en redovisning över hur ordningen och tryggheten, utöver halkskydd och drunkningslarm etc., är tänkt att upprätthållas och säkerställas, inte minst med avseende på risken för övergrepp och sexuella trakasserier, i allt från simbassänger och träningslokaler till omklädningsrum och övrig omgivning.

5, b. Ingen, utöver personal, bör kunna passera vidare in efter foajén utan att först mot uppvisande av giltig legitimation ha kvitterat ut en tag eller dylikt, vilken sedan kan användas för inpassage, skåpslås, kontantfria betalningar osv.

5, c. Gruppbiljett för 2 vuxna och ett barn bör införas, då många familjer flyttar till Partille redan när de skaffar sitt första barn.

5, d. Rabatterad priskategori för seniorer – 65+ bör införas, inklusive klipp- och årskort.

5, e. Klippkort bör införas även för priskategorin ”röd avgång”.

5, f. ”Röd avgång” bör förtydligas med exakta tidsangivelser för både tidigast incheckning och senast utcheckning. Likaså bör tilläggsdebitering göras vid avvikelse.

5, g. I övrigt emotser Kultur- och fritidsnämnden, i likhet med Kommunstyrelsen, olika förslag på åtgärder som minskar den årliga driftskostnaden för den föreslagna simhallen.

Barnkonsekvensanalys

a. Det bör införas en åldersgräns så att barn under förslagsvis 12 år inte får vistas i simhallen utan myndig ansvarigs sällskap.

b. För det fall barn och ungdomar är tänkta att ha avskilda omklädningsrum, utan ett förmodat antal vuxnas överinseende, måste kompletterande åtgärder utredas och presenteras för att förebygga och förhindra övergrepp från andra barn och ungdomar.