Sverigedemokraterna i Partille

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Partille

Placeholder

Hej.  Jag heter Matz Dovstrand. Jag är ordförande för Sverigedemokraterna i Partille.  Se under vår politik för att se vilka frågor vi driver i Partille. 
matz.dovstrand@sd.se

031-3608090

Ordförande Sverigedemokraterna i Partille

Besök gärna vår facebooksida

 • Partilles nya Simhall-våra tillägg

  Av matz.dovstrand den 18 september, 2020
  0

  Simhallen

  Partille kommun planerar att bygga en simhall. Simhallen kan vara klar runt 2024/2025. Förslaget till Simhall, som det ligger just nu, innebär en kostnad på 475 miljoner kronor. Förslaget innehåller En 25*25 meter bassäng, två mindre multibassänger, ett familjebassängsrum samt bastuavdelning med varmbassäng och vilstolar. Sedan finns två tillägg, som drivs privat: Friskvårslokaler på 1000 kvm samt Relaxbad på 900kvm. SD Partille Ställer sig bakom huvudförslagen, men föreslår egna tillägg.

  Vi presenterade 13 tilläggsförslag på Kultur och Fritidsnämndens möte under gårdagen, torsdagen den 17 september 2020. Vi fick avslag på alla våra förslag.

  Våra 13 tilläggsförslag

   

  Diarienummer
  KFN/2020:23

  Tilläggsyrkanden till KFN:s ”Yttrande KS/2020:156 – Begäran om yttrande gällande ny simhall i Partille”

  Ärendet
  Sverigedemokraterna kan i allt väsentligt ansluta till Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till yttrande men yrkar att nämnden inför sitt beslut prövar att tillfoga var och en av nedanstående punkter följande förslag till kompletterande tillägg:

  Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande i de olika punkterna…

  1, a. I enighet med inkomna synpunkter från föreningslivet och antagen målbild om att ”Simhallen ska stärka Partilles position som en av Sveriges främsta idrottsstäder genom att ge goda möjligheter för föreningslivet gällande breddidrott” bör i det fortsatta arbetet utredas möjligheten att införliva olika svikter och/eller hopplattformar om 1, 3 och/eller 5 meters höjd.

  1, b. I förstudien omnämnda förslag om vattenrutschkanor bör utredas vidare och om därefter befinns lämpligt införas.

  1, c. Det är av betydande vikt att simhallen får en inbjudande arkitektur, såväl invändigt som utvändigt. Även vistelserummet i området kring simhallen och övriga byggnader bör göras tilltalande medelst exempelvis växtlighet och trygghetsskapande utformning.

  1, d. I motsats till Social- och arbetsförvaltningens uppfattning bör simhallen inte förläggas i ett socioekonomiskt utsatt område med grupper som är långt från arbetsmarknaden, då detta riskerar skapa ännu större problem med utanförskap för individer som aktivt borde söka integrera sig i majoritetssamhället såväl på fritiden som studera alternativt söka arbete eller annan samhällsnyttig sysselsättning övrig tid.

  3. Möjlighet att ha någon form av ordnad uteplats i anslutning till relaxavdelningen bör utredas.

  5, a. I enlighet med antagen målbild om att ”Partille simhall ska vara en trygg plats” emotses i kommande beslutsunderlag en redovisning över hur ordningen och tryggheten, utöver halkskydd och drunkningslarm etc., är tänkt att upprätthållas och säkerställas, inte minst med avseende på risken för övergrepp och sexuella trakasserier, i allt från simbassänger och träningslokaler till omklädningsrum och övrig omgivning.

  5, b. Ingen, utöver personal, bör kunna passera vidare in efter foajén utan att först mot uppvisande av giltig legitimation ha kvitterat ut en tag eller dylikt, vilken sedan kan användas för inpassage, skåpslås, kontantfria betalningar osv.

  5, c. Gruppbiljett för 2 vuxna och ett barn bör införas, då många familjer flyttar till Partille redan när de skaffar sitt första barn.

  5, d. Rabatterad priskategori för seniorer – 65+ bör införas, inklusive klipp- och årskort.

  5, e. Klippkort bör införas även för priskategorin ”röd avgång”.

  5, f. ”Röd avgång” bör förtydligas med exakta tidsangivelser för både tidigast incheckning och senast utcheckning. Likaså bör tilläggsdebitering göras vid avvikelse.

  5, g. I övrigt emotser Kultur- och fritidsnämnden, i likhet med Kommunstyrelsen, olika förslag på åtgärder som minskar den årliga driftskostnaden för den föreslagna simhallen.

  Barnkonsekvensanalys

  a. Det bör införas en åldersgräns så att barn under förslagsvis 12 år inte får vistas i simhallen utan myndig ansvarigs sällskap.

  b. För det fall barn och ungdomar är tänkta att ha avskilda omklädningsrum, utan ett förmodat antal vuxnas överinseende, måste kompletterande åtgärder utredas och presenteras för att förebygga och förhindra övergrepp från andra barn och ungdomar.

 • Gör inte Landvettervägen till en stadsgata!

  Av matz.dovstrand den 6 september, 2020
  0

  Lokalpressen har en artikel i dagens utgåva ( söndag den 6 september 2020) om vår kritik mot att göra Landvettervägen till en stadsgata vid  utbyggnad av Furulund och byggnation av Södra Centrum.

  Redan idag  har Landvettervägen stillastående köer i flera timmar under eftermiddagarna. Öjersjöborna känner sig instängda i sin stadsdel.

  Trafikverket ska genomföra ett flertal åtgärder för att förbättra framkomligheten på delar Landvettervägen, vilket vi tycker är positivt

  I strid mot detta vill Partille Kommuns politiska styre  bygga Stadsgata med övergångsställe med trafikljus för gång och cykeltrafik tvärs över Landvettervägen i det Nya Furulund Centrum. Man vill bygga bostäder alldeles vid vägen. De boende placeras i en miljö som inte är förenlig med god folkhälsa. Man planerar sänkning av hastigheten till 30 km per timma i den planerade stadsgatan. Detta skulle dramatiskt minska flödet och framkomligheten på den redan idag belastade Landvettervägen. Vägen är viktig för Partillebornas framkomlighet.

  Nedan kan ni se hur man tänkt sig att bygga övergångsställen med trafikljus över Landvettervägen (röda streckade stråket över vägen). Dessutom tänker man sig att bygga bostäder alldeles invid vägen (brungula fälten).

 • Så här vill vi hantera Covid-19 på Partilles äldreboenden

  Av matz.dovstrand den 7 juni, 2020
  0

   

  Inför screening och smittspårning på Partilles Äldreboenden

  I skrivande stund har Partille fått in Covid-19 smitta på Kullegården av kommunens äldreboende. 10 brukare har fått Covid-19, men några har tillfrisknat. Trots att smittan har kommit in på boendet har inte screening(allmän testning) av all personal och alla brukare på Kullegården genomförts. Kommunen hänvisar till frivilliga tester vad gäller anställda och att man ”inte äger frågan” vad gäller brukare. Mitt i vår dialog med kommunen, presenterar Folkhälsomyndigheten fredagen den 27 maj, en helt ny anvisning om provtagning på äldreboenden. FHM skriver:
  Verksamheten bör ha en plan och rutiner för smittspårning och screening. Smittspårning innebär att följa upp och identifiera relaterade fall, och efter bedömning ta prov på personer som kan ha smittat eller smittats av ett nyupptäckt fall. [..] För att kartlägga situationen bör alla boende och personal vid aktuell enhet, avdelning eller motsvarande provtas.[..] Avsikten med smittspårningen är att kartlägga eventuell smittspridning och tidigt upptäcka nya fall för att på så sätt kunna anpassa förebyggande åtgärder och stoppa fortsatt smittspridning.
  Trots att denna anvisning från FHM finns att läsa, genomför inte kommunen dessa enkla regler utan kräver mer order från Regionen för att agera. Viktig tid går förlorad. Ytterligare smittspårningsåtgärder är vare sig kostsamma eller på annat sätt kontroversiella och borde därför ha satts in för länge sedan. Vi kan se att kommunen hänvisar till Regionen. Det är knappast ett hållbart förhållningssätt inför anhöriga och brukare. Kapacitet finns för testning.
  Vid konstaterad smitta på äldreboende, vårdas de Covid-19 smittade på sina rum inom boendet. Vi ser uppenbara risker för smittspridning om inte de som konstaterats smittade vårdas på en egen avdelning. Andra kommuner gör på detta sätt. Vi menar att även Partille borde göra så. För säkerhets skull.
  Vi tycker för övrigt att det är märkligt att kommunen genomför besparingar inom äldreomsorgen mitt i dessa besvärliga tider. Det är en oerhört dålig känsla inför för våra äldre utsattas situation men även respektlöst mot personal, anhöriga och väljare. Vi uppmanar den politiska ledningen: Gör om gör rätt.

  Matz Dovstrand
  Helena Holmertz
  Sverigedemokraterna i Partille

 • Försiktighetsprincipen måste gälla våra utsatta äldre

  Av matz.dovstrand den 24 maj, 2020
  0


  Denna debattartikel har Matz Dovstrand(SD), SD:s gruppledare i Partille och Helena Holmertz(SD) kommunfullmäktigeledamot, skrivit till dagens Lokalpressen Partille https://issuu.com/lokalpressen/docs/lp_partille_nr_19_24_maj_2020
  Klicka på texten för större läsbar version

 • Våra förslag för att lindra effekten av social isolering av de äldre i Partille

  Av matz.dovstrand den 11 maj, 2020
  0

  Vi månar om de äldre i Partille. Vid besöksförbud hamnar de äldre i ett läge där de tvingas begränsa sina sociala kontakter. Vid bekräftad smitta isoleras de boende i ännu högre grad. De tvingas sitta instängda på rummet på äldreboendet och längtar efter sina barn och barnbarn. Även kontakten med vännerna på boendet uteblir.I morgon, tisdag den 12 maj, lägger vi ett så kallat initiativärende från Sverigedemokraterna i kommunstyrelsen i Partille. Vi har en mängd förslag hur isoleringen ska mildras och effekten av isoleringen ska lindras.This is a boxed content block. Click the edit button to edit this text.